I denne opgave skal vi reflektere over fem trin eller greb, man kan vælge at inddele læsningen i. Disse fem trin ”hjælper” eleverne til at læse teksterne flere gange med forskellige ”briller”. 0g hver ny ”brille” eleverne anvender giver dem et andet syn, og en anden forståelse for teksten de læser. Desuden skal vi forholde os til multimodalitetsbegrebet i den skolekontekst, vi hver især bevæger os i.

 

Modus og Multimodalitet.

Vi er for tiden i gang med et projekt, der omhandler dimensionering og konstruktion af en let ydervæg. I projektet er der både en praktisk del, hvor de konstruere en let ydervæg i værkstedet, og en teoretisk del, hvor de laver en rapport, der beskriver lovkrav for dimensionering i forhold til de forskellige laster en ydervæg skal kunne modstå, isoleringskrav og kravene til konstruktiv træbeskyttelse.

I denne del vil jeg koncentrere mig om den undervisning, der har været i forhold til isoleringsdelen.

Forud for projektet havde jeg lavet en PowerPoint, med tekst billeder og tabeller, der omhandlede de ovennævnte krav til en let ydervæg. Derefter havde jeg lavet en videooptagelse, hvor jeg fremlægger PowerPointen. Videooptagelsen gjorde jeg efterfølgende tilgængelig på YouTube (https://youtu.be/-w5FXHaAbB8), hvor eleverne fik til opgave at se filmen derhjemme, hvorefter de skulle lave et kort resume af filmens budskab, samt udforme 3 spørgsmål til budskabet, og derefter uploade resuméet og de 3 spørgsmål på fronter. Da de så mødte ind igen næste dag, startede vi med at gå dybere ned i kravene til isolering, da de er medbestemmende for hvordan ydervæggen skal konstrueres. Det første vi gjorde var at kigge på en model på ca. 1 x 1 m, som jeg havde lavet af en let ydervægskonstruktion, der stort set udelukkende var samlet med velcro. Hermed kunne modellen skilles og derved bruges til samtale om, hvordan en let ydervægskonstruktion er opbygget, og hvorfor isoleringen er medbestemmende for dimensioneringen af den lette ydervæg.

Da vi havde skilt modellen ad og talt om opbygningen, gik vi dybere ind i isoleringens funktion, dimensioneringen af isoleringen, hvordan den skal placeres og hvorfor. Desuden talt vi om vind,- og dampspærre. Til det anvendte jeg ”Den Lille Lune” fra Rockwoll, der både fås i bogform og kan findes på deres hjemmeside. Desuden havde jeg forberedt en opgavemarch med Socrative omhandlende lovgivningen, krav og anbefalinger på isoleringsområdet.

I min undervisning brugte jeg forskellige modus til at præsentere stoffet på. Jeg brugte både film og billeder, en opgavemarch, der også sikrede noget motion, handson modeller samt hjemmesider og opslagsværker. På den måde sikrede jeg at komme ind på de fire grundlæggende modaliteter, som er:

·         Den visuelle (at se)

·         Den auditive (at høre)

·         Den kinæstetiske (at bevæge sig)

·         Den taktile (at føle)

(Hachmann & Holmboe 2014)

Efterfølgende, hvor de skulle arbejde med udarbejdelse af en rapport omhandlende konstruktion og dimensionering af en let ydervægskonstruktion, og de krav der er til de forskellige dele i en let ydervægskonstruktion, delte jeg klassen op i 5 hold. De 5 fem hold fik hver især fik til opgave at løse projektet på hver deres måde, nogle skulle bruge film og billeder, andre brugte PowerPoints, og nogle forsøgte sig med Animoto værktøjet, som jeg selv brugte til mit multimodale selvportræt. Jeg overvejede også at lade et hold udvikle en blog til at præsentere deres projekt, men gik fra det, da jeg var lidt bekymret for, om det ikke ville være en for stor opgave både at lave projektet samtidig med, at de skulle sætte sig ind i opbygningen af en blog.

Fælles for alle var, at de skulle skrive noget tekst og bygge en ydervæg. Derudover havde hvert hold deres egen platform at arbejde på.

Dette blev der nogle højest underholdende og spændende projekter ud af, af meget varierende værdi og kvalitet. Alle mine elever syntes det havde været en spændende, sjov og udfordrende måde at udarbejde projekter på, i forhold til den traditionelle rapport skrivning. Selv om jeg kan se mulighederne i at arbejde på denne måde, må jeg dog også erkende, at jeg tror det bliver svært at anvende i praksis, da nogle af de digitale platforme er nye for vores elever, og der dermed også skal bruges tid på at undervise og instruerer i disse platforme. Dette skal ses i lyset af, at vi efter den ny erhvervsskole reform på grundforløbet ”kun” har 20 uger til at gøre vores elever færdige, og dermed ikke kan forlænge dem, som vi kunne tidligere. Dette samtidig med, at der er indført krav om 5 lektioner matematik og 5 lektioner teknologi hver uge, det vil sige 20 % mindre undervisningstid i det fag faglige. Dette medfører, at vi, i hvert fald på tømreruddannelsen, er blevet en anelse presset i afgrænsningen og selekteringen af det stof vi underviser i for at, være sikker på de lære det vigtigste. Derimod kan jeg sagtens se mig selv anvende alle af de ovennævnte platforme fremadrette i min undervisning.

 

Mini analyse.

Under arbejdet med Den lette ydervæg brugte vi som tidligere nævnt bl.a. ”Den Lille Lune” og Rockwools hjemmeside (http://www.rockwool.dk/), hvilket også er den hjemmeside der lægger til grund for min mini analyse. Min egen erfaring med at læse den slags multimodale hjemmesider, stemmer meget godt overens med de erfaringer jeg gjorde mig omkring mine elevers opførsel på Rockwools og andres hjemmesider. Her mister jeg ofte ret hurtigt tålmodighed, fokus og overblik og begynder at ”surfe” rundt på de forskellige sider på hjemmesiden, uden nogen form for overblik og ”GPS” til at fortælle mig, hvor jeg skal hen.

Til at træne denne ”GPS” jeg til tider føler, både jeg og mine elever mangler, tror jeg i høj grad, at multimodale tekster med fordel kan inddeles i de fem trin som er:

·         Overblikslæsning

·         Specifik læsning (nærlæsning)

·         Relationslæsning

·         Sammenhængslæsning

·         Udsagn

 

Definitioner af de fem trin:

Overblikslæsning.

Til netop at skabe overblik og få indstillet ”GPS’en”, så man finder ud af, hvilke sider man skal koncentrere sig om, og hvilke modus siden er bygget op omkring.

Specifik læsning.

Her nærstudere man den eller de tekster, man i sin overblikslæsning har fundet frem til har relevans i forhold til det emne man er interesseret i. Udfordringen lægger her i at få læsehastigheden sat ned, netop når man læser digitale tekster, da vi ofte har for vane blot at ”skimme” digitale tekster, specielt fordi der tit findes mange forskellige modus på de digitale platforme (Carlsen, Dorte, https://youtu.be/TfwewdpFUl4

Relationslæsning.

Her kigger man på, om der er en sammenhæng og ræson i de tekster, der er blandet sammen på hjemmesiden.

Sammenhængslæsning.

Her koncentrer man sig om, hvem forfatteren og afsenderen er, hvad intentionerne med teksterne er, og hvad den ”røde tråd” i teksterne er.

Udsagn.

Her forholder vi os til hvordan teksterne skal forstås og anvendes.

 

Rockwools Hjemmeside (http://www.rockwool.dk/)

Overblikslæsning.

Her er anvendt både oversider og undersider, desuden er der anvendt billeder og links til både filmklip og forskellige Apps.

På siden findes der undersider, der henvender sig specifikt til enten husejere, professionelle, forhandlere eller pressen. Desuden er der sider til inspiration og reference henvisninger.

Specifik læsning.

Præsentation af deres produkt, hvorfor man skal anvende netop deres produkt.

Her kan man også læse om, hvordan man som boligejer får fat på en af Rockwools autoriserede partnere, og hjælp til hvordan man kan søge tilskud (håndværkerfradrag) til energioptimering af en bolig.

Relationslæsning.

Både blandt de tekster der er på siden, og de modaliteter der er anvendt, er der rigtig god relation i forhold til sidens budskab.

Sammenhængslæsning.

Siden fremstår meget seriøs og professionel i forhold til at markedsføre Rockwools produkt, men også som et værktøj der kan svare på et hvert spørgsmål man måtte have omkring Rockwool og deres produkter.

Udsagn.

Når jeg læser teksterne på Rockwools hjemmeside, får jeg et klart indtryk af, at det er en side der er beregnet til at hjælpe Rockwools kunder og samarbejdspartnere, men også til markedsføring. Selve markedsføringsdelen er rigtig tydelig, når man fordyber sig i deres tekster, hvor de ofte fremhæver deres produkt i forhold til andre produkttyper.

Yderligere greb.

Jeg kan ikke lade være med at tænke på, om man ikke også med fordel kunne tilføje et trin, der omhandler kildekritik eller i det mindste kildeskepsis, når man læser den slags hjemmesider, da jeg tror, det også er noget de fleste vil have gavn af at træne.

Advertisements